Price / Giá

Consultation: 1.5 mil vnđ

EMC test: 500k vnđ

Catgut Embedding: 1.2 mil – 1.5 mil vnđ (per session)

Special Catgut Embedding: from 3 mil vnđ (per session)

Metabolic Balance Plan: 18 mil vnđ (consultation, plan and 3-month follow up) + 1.5 mil vnđ (blood test with Medlatec)


Đo EMC: 500k vnđ

Cấy Chỉ: 1,2 – 1,5 tr vnđ một lần

Cấy Chỉ Đặc Biệt (loại chỉ 3 tháng, chỉ 6 tháng): từ 3 tr vnđ một lần

Chương Trình Cân Bằng Chuyển Hóa: 18 tr vnđ + 1,5 tr vnđ (xét nghiệm máu với Medlatec)