Price / Giá

Consultation: 1.5 mil vnđ

EMC test: 500k vnđ

Catgut Embedding: 1.5 mil vnđ (per session)

Special Catgut Embedding: from 3,5 mil vnđ (per session)

Metabolic Balance Plan: 18 mil vnđ (consultation and 3-month follow up) + 1.5 mil vnđ (blood test with Medlatec)


Khám Bệnh: 1,5 tr vnđ

Đo EMC: 500k vnđ

Cấy Chỉ: 1,5 tr vnđ một lần

Cấy Chỉ Đặc Biệt (loại chỉ 3 tháng, chỉ 6 tháng): từ 3,5 tr vnđ một lần tùy theo bệnh và loại chỉ

Chương Trình Cân Bằng Chuyển Hóa: 1,5 tr vnđ (xét nghiệm máu với Medlatec) + 18 tr vnđ (trọn gói bao gồm: tư vấn, chương trình dinh dưỡng và theo dõi 3-6 tháng)